Solvents

Methyl ethyl ketone

Methyl ethyl ketone

02155548-CF

Methyl Ethyl Ketone

Isoamyl alcohol

Isoamyl alcohol

02155078-CF

Isoamyl Alcohol

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

02300200-CF

Tetrahydrofuran

Isopropyl alcohol, 1 L

Isopropyl alcohol, 1 L

0219400791

Isopropyl Alcohol

Xylene, 500 mL

Xylene, 500 mL

0215869390

Xylene

Isoamyl alcohol

Isoamyl alcohol

02194059-CF

Isoamyl Alcohol

Acetone

Acetone

02193832-CF

Acetone

Chloroform

Chloroform

02193814-CF

Chloroform

Formaldehyde

Formaldehyde

02194047-CF

Formaldehyde

Dimethyl sulfoxide, ACS reagent grade, ≥99%
Benzyl alcohol

Benzyl alcohol

02193882-CF

Benzyl Alcohol

Alcohol

Alcohol

02300011-CF

Alcohol

Alcohol

Alcohol

02300010-CF

Alcohol

Dimethyl sulfoxide, biology grade, ≥99%

Dimethyl sulfoxide, biology grade, ≥99%

02300068-CF

Dimethyl Sulfoxide

Glycerol

Glycerol

02194680-CF

Glycerol

Dimethyl sulfoxide, cell culture reagent

Dimethyl sulfoxide, cell culture reagent

02196055-CF

Dimethyl Sulfoxide

N-Hexane

N-Hexane

02300122-CF

N-Hexane

N-Heptane

N-Heptane

02300109-CF

N-Heptane

N-Decane

N-Decane

02300051-CF

N-Decane

1,4-Butanediol

1,4-Butanediol

02300023-CF

1,4-Butanediol

Items 1 - 20 of 43